The Count Basie Orchestra and Carmen Bradford

Valdosta State University, Whitehead Auditorium, Valdosta, Georgia